Vrijwilligers

I N F O R M A TI E - N O T A

 

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

 

1. Organisatie

Naam: S.K. MUNKZWALM VZW

Adres: Krekelstraat, 82, 9630 Zwalm

Tel. nr. : 0495/78.53.74 (secretariaat) - 0475/24.54.54 (voorzitter)

E-mail : marleen.denijs@telenet.be  (secretariaat)

 

Sociale doelstelling : de vereniging heeft tot doel de ontwikkeling van de jeugd door

beoefening van atletische sporten, voetbal in het bijzonder.

Juridisch statuut : vereniging zonder winst oogmerk: VZW

 

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota

 

Coens Guy : voorzitter/bestuurder

Denijs Marleen : secretaris/bestuurder

 

Verantwoordelijke voor informatie over "rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger"

 

Coens Guy : voorzitter/bestuurder

Denijs Marleen : secretaris/bestuurder

 

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen

Denijs Marleen : secretaris/bestuurder

GSM : 0495/78.53.74

 

2. Verzekeringen

Verplichte verzekering:

WAARBORGEN: de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de con-

tractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

MAATSCHAPPIJ : DVV- verzekeringen

POLISNUMMER : 0-11/1602.603/00-B

 

Vrije verzekeringen :

WAARBORGEN : Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.

tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en

van de activiteiten.

MAATSCHAPPIJ : DVV-verzekeringen

POLISNUMMER : 11/1603.506/00

 

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding(rekening houdend met de wettelijk

vastgestelde maxima) voor: onderhoud terreinen - wassen spelersuitrusting en

kassiers/inkom.

 

4. Aansprakelijkheid

De organisatie is verantwoordelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk, de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

5. Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek: "geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte(of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van €2,50 tot €12,50".

 

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.

 

6. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing.

 

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld.

 

Datum: 02/10/2007

Handtekening van de verantwoordelijken van de organisatie:

 

secretaris/bestuurder voorzitter/bestuurder


 

joomla template 1.6