Gedragscode spelers/Tr./Afg.

GEDRAGSCODES VOOR SPELERS/TRAINERS/PLOEGAFGEVAARDIGDEN/BE-STUURSLEDEN  - SENIORS-ELFTALLEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teneinde de sportieve ambities en de financiële stabiliteit van de club te kunnen garanderen is, naast een degelijk spelerspotentieel, tevens de invulling van een aantal essentiële randvoor-waarden noodzakelijk, die zich vooral situeren op het vlak van een positieve mentale ingesteldheid en een gezonde assertieve houding waarmee de amateur-voetballer zijn hobby beoefent.

Deze gedragscodes gelden evenwel niet alleen voor de spelers, maar ook voor de volledige omkadering, zoals trainers, begeleiders en bestuursleden.

Om iedereen hierbij behulpzaam te zijn wenst het bestuur de hierna volgende gedragsregels/ richtlijnen vast te leggen, die te allen tijde  maximaal zullen dienen te worden opgevolgd.

Deze gedragscode vertaalt zich in 3 basisbegrippen met als afkorting D.I.S.

 

De DIS-CODE moet het uithangbord worden van S.K. Munkzwalm:

 

D = DISCIPLINE

I =  INZET

S = SAMENHORIGHEID

 

DISCIPLINE 

----------------

- strikte respectering van de gemaakte afspraken wat o.m. impliceert:

  . stiptheid op de trainingen zowel wat de aanwezigheid als wat het aanvangsuur betreft.

    De controle op de stiptheid inzake trainingen berust bij de trainers, aan wie elke te

    voorziene afwezigheid moet worden meegedeeld m.a.w. een correcte wederzijdse

    communicatie is onontbeerlijk voor een vlotte samenwerking.

  . stiptheid op de samenkomst voor de wedstrijden

  . stiptheid m.b.t. de gemaakte afspraken na de wedstrijden(ook voor uitwedstrijden) o.m.

    een half uur na de wedstrijd is iedereen uit de kleedkamers en wordt er verzameld in de

    kantine. Bij de uitwedstrijden wordt bovendien verwacht dat elkeen om 18u15(om 17u45 in

   de winterperiode) de kantine verlaat om zich zo veel mogelijk gezamenlijk te begeven naar

    het café(sponsor) dat die avond wordt aangedaan(zie verder punt Samenhorigheid): het

    vertrek in gespreide slagorde is zeer vervelend en geeft geen goede indruk!

 

- respect tegenover de trainers: aanvaarding van hun beslissingen op allerlei vlak o.m. inzake

  de ploegopstelling en de vervangingen tijdens de wedstrijden alsook het opvolgen van hun

   instructies zowel op de trainingen als tijdens de wedstrijden.

 

- respect tegenover de medespelers alsook tegenover de tegenstrevers: geen beledigende

  kritieken noch tijdens de wedstrijden, noch tijdens de trainingen. Elkaar op een positieve

  wijze motiveren is één van de basissleutels tot het sportieve succes!

 

- respect tegenover de supporters

 

- ook van de supporters  wordt een “waardig” gedrag verwacht: een afzonderlijke nota, waarin

   zij hierop worden gewezen, zal permanent in de kantine worden geafficheerd. Deze nota

   wordt hier in bijlage toegevoegd 

 

- respect tegenover de scheidsrechters: de boetes die door de Bond aan de club worden

  aangerekend voor de gele en rode kaarten wegens kritiek/beledigingen en handtaste-

  lijkheden op de scheidsrechter, zullen voortaan afgehouden worden van de

  maandelijkse winstpremies. Trainers/ploegafgevaardigden/bestuursleden die zich

  schuldig maken aan dezelfde feiten, zullen de door de Bond aangerekende boetes

  eveneens dienen terug te betalen aan de club.

 

- respect tegenover het Bestuur: het bestuur is in het verleden de aangegane verbintenissen

  tegenover de spelers steeds nagekomen en zal dit ook in de toekomst blijven doen; bijgevolg

  is het normaal dat van de spelers eenzelfde respect verwacht wordt o.m. inzake het naleven

  van hun sportieve verplichtingen en inzake het gebruik van de materiele installaties van de

  club. Cf : "richtlijnen ivm het gebruik van de kleedkamer en sperlersuitrustingen".

 - Het respect t.o.v. het Bestuur dient zich ook te uiten in een onvoorwaardelijke

  medewerking aan de extra-sportieve activiteiten die binnen de club worden georganiseerd.      

  Meer bepaald wat de eetfestijnen betreft, geldt, op grond van de overweging dat de

  fanionspelers en beloften geen jaarlijks lidgeld betalen(de jeugdspelers

  wél!), voortaan de volgende regeling:

  

   . spelers 1e elftal en beloften:

   -----------------------------------

  Voor de BBQ(eind aug.) en het Steakfestijn(nov./dec.) verplichte afname van telkens 10

  eetkaarten. Voor het eetfestijd tvv de jeugd wordt gevraagd minstens 5 eetkaarten te verko-

  pen.

 

INZET

--------

Wanneer de regels inzake discipline worden gerespecteerd is meteen de basisvoorwaarde aanwezig om te komen tot INZET, wat het volgende impliceert:

 

- stiptheid op trainingen en wedstrijden

 

- correcte opvolging van de instructies van de trainers

 

- op de trainingen “fysisch” tot op de bodem gaan: de intensiteit van de inspanningen op de

   trainingen bepaalt in hoge mate het resultaat van de daarop volgende wedstrijd

 

- tijdens de wedstrijden de door de trainer meegegeven richtlijnen uitvoeren en de

  medespelers de nodige steun/hulp verlenen.

 

 

 

SAMENHORIGHEID

--------------------------

Wanneer door iedereen deze basisprincipes inzake discipline en inzet nauwgezet worden gevolgd en toegepast, zijn meteen de 2 basisvoorwaarden aanwezig om binnen de spelersgroep een hoog samenhorigheidsgehalte te creëren.

Dit samenhorigheidsgevoel moet zich uiten in het vormen van een groep kameraden, die niet alleen tijdens de trainingen en de wedstrijden als een hecht blok naar voorkomen, maar die ook erna zich in groep kunnen ontladen van de geleverde inspanningen om aldus via de ontspanning nieuwe energie op te doen voor de volgende sportieve uitdaging.

In dit kader dringen wij er vooral op aan om na de uitwedstrijden met zijn allen mee te gaan op café-bezoek, niet alleen om het samenhorigheidsgevoel te bevorderen, maar ook om onze sponsors op die manier te danken voor hun financiële steun aan de club, financiële steun die uiteindelijk steeds te goede komt aan de spelers. In die optiek wordt dan ook gevraagd om voor de uitwedstrijden bij aankomst in de kleedkamers, onmiddellijk het overeengekomen bedrag uit te leggen(bij de afgifte van de identiteitskaarten). Het bestuur wenst hier wel te wijzen op het feit dat de club zich volledig distantieert van het alcoholgebruik naar aanleiding van de sponsorbezoeken. Het bestuur wijst haar spelers op de wettelijke regels inzake en verkeer en alcohol en houdt er aan dat iedereen die ook respecteert.

 

01/06/2017

 

Het Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joomla template 1.6